O naszym przedszkolu

Nasze Przedszkole tworzy przyjazne środowisko do wszechstronnego rozwoju dziecka, bezpiecznej i twórczej pracy w atmosferze akceptacji i zrozumienia.

Czas dziecka w przedszkolu wypełniony jest nauką i zabawą. Prócz podstawowych zajęć przedszkolak uczestniczy w wycieczkach, w spotkaniach z ciekawymi ludźmi i okolicznościowych przedstawieniach organizowanych z czynnym udziałem dzieci,.

Nasz program uwzględnia harmonijny rozwój osobowości naszych wychowanków: intelektualny, społeczny, fizyczny i twórczy. Chcemy pomóc rodzicom w wychowaniu ich pociech na ludzi otwartych i śmiałych, mających dobry kontakt z otoczeniem, przedsiębiorczych i dobrze radzących sobie w życiu.Stwarzamy sytuacje edukacyjne w formie zabawowej i zadaniowej z wykorzystaniem różnorodnych  form i metod oraz środków dydaktycznych:

  • metoda podająca (przyswajanie) poprzez: opowiadania, pogadanki, historyjki, wiersze i piosenki oraz pracy z tekstem;
  • metoda problemowa (odkrywanie): gry dydaktyczne, giełda pomysłów, burza mózgów;
  • metoda praktyczna (działanie): ćwiczenia, zabawy o różnym charakterze, udział w    wycieczkach, imprezach i uroczystościach przedszkolnych.
  • metoda aktywizująca (przeżywanie): teatr, pokaz, wystawa – ekspresja.
  • metoda projektów – dziecko uczestniczy w danej sytuacji, bezpośrednio ją poznaje, doświadcza;
  • metoda „Dobrego Startu” (Marty Bogdanowicz): jednoczesne rozwijanie funkcji językowych i spostrzeżeniowych; słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno – motorycznej.
  • metoda ruchu rozwijającego Weroniki  Sherborne oraz metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana
  • Dziecięca matematyka (Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej): wspomaga rozwój umysłowy oraz umiejętności matematyczne dziecka.